NCDD-bijeenkomst: Perspectieven op de milieu-impact van het digitaal systeem

Op vrijdag 29 september vond het tweede evenement van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) plaats, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en KlimaatABN AMRO en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. Het evenement werd gehouden in het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam en er was met 135 deelnemers een ruime opkomst.

Tijdens deze bijeenkomst zijn de kansen voor verduurzaming van de digitale sector vanuit verschillende invalshoeken belicht. Er werden nieuwe onderzoeksresultaten en inzichten gedeeld, dialogen gevoerd en specifieke toepassingen uitgediept in informatieve break-outsessies. We kijken terug op een inspirerend en (hopelijk) activerend programma. Hieronder een kort overzicht van de sprekers en onderwerpen die aan bod zijn gekomen.

Welkomstwoord van Mel Jacobs en toelichting op de duurzame IT-strategie van ABN AMRO

Na de opening van dagvoorzitter Karen van der Zanden (Senior Adviseur NCDD) was het podium voor Mel Jacobs, de CIO Wealth Management & Corporate Banking van ABN AMRO. Mel heeft ons meegenomen in de totstandkoming en uitvoering van de duurzaamheidsvisie van ABN AMRO. Het ondersteunen van klanten in de transitie naar duurzaamheid is een strategische pijler van het bedrijfsmodel van de bank en er is veel focus op initiatieven rondom hernieuwbare energie, circulariteit en sociale impact. Tegelijkertijd krijgt duurzaamheid ook praktische uitvoering in de nieuwe IT-strategie van ABN AMRO. Zo zijn er concrete duurzaamheidsdoelstelling bepaald en geïntegreerd in de IT-strategie en is er o.a. een speciaal team geïnstalleerd en een dashboard en toolbox ontwikkeld voor het verduurzamen van de IT-afdeling en -operaties. Naast de reeds behaalde mijlpalen heeft Mel ook de toekomstige plannen en ambities voor duurzame IT bij ABN AMRO toegelicht, en daarmee de praktische uitvoerbaarheid van duurzame strategie treffend geïntroduceerd. U kunt de powerpoint van Mel Jacobs via deze link bekijken.

Daniël Frijters over duurzaamheid in IT

Namens de NCDD gaf Daniël Frijters (Programmamanager NCDD) een toelichting op de rol en het werkprogramma van de Coalitie. De NCDD faciliteert het delen van best practices, verbind bestaande initiatieven en organiseert nieuwe projecten. Ze doet dit op vier hoofdlijnen. Zo zijn er thema’s gericht op 1) de digitale sector zelf 2) de eindgebruiker 3) de integratie van het energiesysteem en de digitale sector, en 4) de randvoorwaarden voor duurzame digitalisering. Met deze introductie op de programmalijnen en thema’s van de Coalitie illustreerde Daniël de spanwijdte en het belang van de Coalitie. Daniël sloot dan ook af met een oproep: sluit je aan en geef vorm aan de belangrijke transities van deze tijd! Bent u benieuwd naar de verder inhoud van deze presentatie? Via deze link kunt u de powerpoint bekijken.

Keynote research: Nils Verheuvel (SEO) en Tommy van der Vorst (Dialogic)

Tijdens het vorige evenement van de NCDD in The Green Village van de TU Delft heeft Michel Verhagen de samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de NCDD toegelicht. Ook is toen aangegeven dat er verschillende onderzoeken vanuit EZK ondersteund werden naar duurzaamheid en IT. Jaap Kerr van EZK heeft het belang van samenwerking op deze thema’s nogmaals benadrukt en deze onderzoeken kort ingeleid. EZK streeft ernaar om aan het einde van dit jaar een integraal plan met betrekking op duurzame digitalisering aan de Tweede Kamer voor te leggen en nodigt de Coalitie leden uit om vragen hieromtrent aan het ministerie voor te leggen.

Vervolgens zijn de papers door de onderzoekers gepresenteerd en interactief toegelicht. Tommy van der Vorst heeft namens Dialogic het uitgebreide onderzoek toegelicht dat is uitgevoerd naar de uitstoot van de digitale sector. Dit onderzoek illustreert hoe de uitstoot in de digitale sector momenteel tot stand komt, welke toekomstige ontwikkelingen we hierin kunnen verwachten aan de hand van verschillende scenario’s, en welke onderliggende trends en drijfveren een rol spelen in de uitstoot van de sector. Er werd ook uitgebreid stilgestaan bij de keuzes in de onderzoeksopzet en de gehanteerde methodiek. Het belang van de klimaatdoelstellingen en efficiëntiegroei voor de sector werd eveneens onderstreept.

Nils Verheuvel presenteerde achtereenvolgens namens SEO een onderzoek naar de manieren waarop de digitale sector juist bijdraagt aan emissievermindering in andere sectoren. Dit onderzoekt beschrijft verschillende manieren waarop digitalisering en technologie kan worden ingezet om de uitstoot in de vervoer-, elektriciteits- en industriesector te verminderen. Nils heeft laten zien via welke kernmechanismen ICT bijdraagt aan emissievermindering en verschillende praktische toepassingen met groot emissiereductie potentieel toegelicht. Daarnaast werd uitgebreid stilgestaan bij de rol en kansen voor overheidsbeleid om emissie-reducerende applicaties van digitalisering te ondersteunen.

Vanuit de zaal was er vanzelfsprekend veel betrokkenheid bij deze onderwerpen en aan de hand van verschillende stellingen kwamen interessante gesprekken op gang. Deze gesprekken werden doorgezet in een korte pauze, waarna de deelnemers aansloten bij één van de drie break-out sessies.

Break-out 1: ReplanIT project – can we double ICT hardware lifespan?

ICT-hardware, verantwoordelijk voor 20% van de Nederlandse e-waste, zou veel langer gebruikt moeten worden dan veel bedrijven in de praktijk doen. De deelnemers aan deze interactieve break-out sessie, verzorgd door Menno van Dijk en Kate McMahon van het RePlanIT project, toonden een sterke interesse en gevoel van urgentie om dit te doen. Maar is het mogelijk? Moeten we wachten tot de grote OEM’s in actie komen? De tussentijdse bevindingen van het onderzoek toonden aan dat sommige schijnbaar blokkerende problemen helemaal niet blokkerend zijn en dat het RePlanIT-project ze in de komende maanden misschien kan oplossen. De vragen en suggesties uit het publiek waren zeer nuttig en inspirerend. Bent u benieuwd naar de inhoud van de presentatie? De powerpoint kunt u via deze link bekijken.

Break-out 2: Dive into Immersion Cooling for AI Data Infrastructure in Cities

Maikel Bouricius en Aydin Yildiz vertelden over de behoefte aan Europese compute voor AI die duurzaam is. EscherCloud en Asperitas werken samen aan immersiekoeling voor AI en HPC. Zij legden uit hoe immersiekoeling werkt, hoe het duurzamer is dan luchtgekoelde compute en hoe het de oplossing is voor data-infrastructuur in steden.

Break-out 3: How to kick-start your transformation towards sustainable IT?

In deze break-out sessie gingen Vincent van VlietJasper Behnken en Wiebren van der Zee namens ABN AMRO verder in op de duurzame facetten van het IT-management van de bank. De mannen bespraken de stappen die tot dusver genomen zijn en de behaalde resultaten aan de hand van verschillende onderwerpen, zoals governance en doelstellingen, onderzoek, management en dashboarding. Voor elk van de genomen acties werd stilgestaan bij de reden, de resultaten en de geleerde lessen. Ook werden toekomstige ambities toegelicht en deelden ieder een persoonlijk en inspirerend advies over verduurzaming in organisaties, waar de deelnemers mee aan de slag konden. U kunt de powerpoint via deze link bekijken.

Panel discussie

Het laatste deel van het programma bestond uit een dialoog tussen het publiek, dagvoorzitter Karen en een panel van drie betrokken partners op het gebied van duurzame IT: Rachel Kuijlenburg namens LogiusAndrew van der Haar van de Dutch Datacenter Association en MSc student Computer Science Marijn Roelvink van de TU Delft. Allen deelden hun visie op de besproken onderwerpen en hun take-aways van de dag, wat zorgde voor een vruchtbare gespreksbodem naar de daaropvolgende borrel toe.

Afsluiting

Buiten de enthousiasmerende presentaties vonden de deelnemers elkaar in de pauze en bij de afsluitende borrel, wat de kans bood om de dialoog aan te gaan met een breed scala aan betrokkenen en ideeën en ervaringen uit te wisselen. Getuige de positieve reacties mag ook deze bijeenkomst als een succes beschouwd worden en een geslaagd exemplaar in onze reeks evenementen in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarover wij u graag op de hoogte houden.

Deelnemer worden van de coalitie?

Bekijk de de informatie op onze deelnemerspagina

Aftermovie