Word Deelnemer

Dit doet de NCDD

Digitalisering biedt de economie en maatschappij veel kansen, maar heeft ook impact op het milieu. De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (‘NCDD’) ziet het als haar rol te verbreden, verbinden en versnellen om de netto milieu-impact van het digitale systeem terug te dringen en de kansen van digitalisering te versnellen en zo bij te dragen aan verduurzamingsopgaven in sectoren.

Daartoe brengt de NCDD overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen om kennisdeling en kenniscreatie te stimuleren èn toe te passen.

Missie

Nederland Koploper Duurzaam Digitaal – Terugbrengen van de netto milieu-impact door en van digitalisering

Onze missie is om de uitdagingen aan te gaan die gepaard gaan met de digitale transformatie en Nederland te positioneren als koploper op het gebied van duurzame digitalisering. De NCDD richt zich hierbij op de gehele digitale infrastructuur; van producent tot eindgebruiker, van software developer tot CIO, met alle organisaties in Nederland die hieraan kunnen en willen bijdragen.

Samen met de digitale sector wordt door de NCDD gewerkt aan het omlaag brengen van emissies, het elektriciteitsverbruik en mogelijkheden om de levensduur van hardware te verlengen en grondstoffen uit hardware te recycleren. Ook verkent de NCDD de bijdrage die digitalisering en technologische innovaties kunnen bijdragen aan verduurzamingsopgaven in de digitale sector zelf en andere sectoren. Denk daarbij aan het flexibiliseren van het digitale systeem voor een robuust energiesysteem van de toekomst, de adoptie van groene software en het energie-efficiënt aansturen van keten- en organisatieprocessen en hardware. Om deze twee aspecten te verbinden, is het nodig om tot een integraal beleid en plan van aanpak te komen zodat de ‘netto milieu-impact’ daalt. Deze beide aspecten vragen om een publiek-private samenwerking waar enerzijds visievorming, duiding en agendering plaatsvindt. Anderzijds is er ook behoefte aan het delen van best practices, het verbinden van bestaande initiatieven en het initiëren en organiseren van nieuwe projecten en samenwerking, met (op deelonderwerpen) relevante stakeholders.

In 2022 is er door een brede vertegenwoordiging van 85 organisaties uit bedrijfsleven, overheid, wetenschap en brancheorganisaties het Manifest Duurzame Digitalisering ondertekend. Hiermee is een beweging in gang gezet waarin de NCDD een rol heeft om gezamenlijke visie te vormen, te duiden, te agenderen, te zorgen voor kennisdeling, inspiratievorming enhet faciliteren van netwerken en projecten.

Waarom deelnemer worden

De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) is een pre-competitieve samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gericht op het verduurzamen van digitalisering én het verkennen van kansen van digitalisering om versneld te verduurzamen.

De NCDD is hét platform waar duurzaam digitaal Nederland elkaar weet te vinden. Hier vindt dialoog plaats tussen bedrijfsleven en overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties en wordt state-of- the-art kennis beschikbaar gesteld voor leden. Best practices worden beschikbaar gesteld voor CIO tot developer en van producent tot eindgebruiker. Via de NCDD weten duurzame IT-leveranciers en eindgebruikers die het verschil durven te maken elkaar te vinden. Bovendien werkt de coalitie in werkgroepen aan concrete projecten om duurzame digitalisering en de kennis daarover verder te brengen en te versnellen.

De coalitie biedt een uniek netwerk rondom duurzame digitalisering. Als deelnemer van de coalitie heeft u inspraak in het programma en de agenda om Nederland als koploper duurzame digitalisering te positioneren. Als u deelnemer wordt van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering kunnen we samenwerken aan een duurzame digitale toekomst voor Nederland. Samen kunnen we echt het verschil maken!

De voorbeelden van duurzame digitalisering waar onze deelnemers aan werken of al gerealiseerd hebben, geven we graag een podium. Heeft jouw organisatie of bedrijf mooie voorbeelden of best practices om anderen mee te inspireren? Metonze communicatiekanalen, zoals onze socials, nieuwsbrief en website bereiken we een ecosysteem van honderden organisaties die net als jij werken aan een duurzame digitale toekomst We kijken ernaar uit samen deze transitie vorm te geven!