Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering

Digitalisering biedt de Nederlandse economie en maatschappij veel kansen, maar heeft ook impact op het milieu en klimaat. Het digitaal systeem stoot emissies uit, verbruikt elektriciteit en voor hardware en andere fysieke componenten zijn grondstoffen nodig. Tegelijkertijd kan digitalisering ook bijdragen aan het inperken van haar eigen energiegebruik, milieu-impact én aan verduurzamingsopgaven in andere sectoren. Er gebeurt al veel in het digitaal systeem zelf en IT-eindgebruikers nemen initiatief. Ook is de urgentie om het energiesysteem aan te pakken groter dan ooit, wat mogelijkheden biedt om zowel de kansen met digitalisering als de uitdagingen in relatie tot dit domein aan te pakken. Maar we zijn er niet alleen met deze benadering. Er zijn randvoorwaarden in Nederland die nodig moeten worden aangepakt. Vanuit een systemische blik zien wij dat er behoefte en noodzaak is deze transformatie in fasen te begeleiden, met een aantal sleutelprocessen, rollen van stakeholders en acties op de korte, middellange en lange termijn die georkestreerd moeten worden. De NCDD duidt en organiseert deze acties. 

Ambitie en focus

Als digitaal koploper met duurzame ambities en een goed ontwikkeld R&D ecosysteem, past het Nederland om toonaangevend te zijn in de ontwikkeling van innovaties en oplossingen in een duurzaam digitaal systeem. Als wij niet verduurzamen, zal dat ten koste gaan van de economische groei en dragen we onvoldoende bij aan het verminderen van de impact op het milieu, zoals beoogd in de Sustainable Development Goals, het Nederlands Klimaatakkoord en de duurzaamheids-doelstelling van ‘Europa’s digitale decennium: doelstellingen voor 2030’ (Europese Commissie, 2023). Om voldoende tractie en focus te hebben, kiezen we ervoor om ons in eerste instantie te richten op verduurzaming van het digitaal systeem en op bevordering van de relatie en integratie van het energiesysteem en het digitale systeem. Daarnaast werken we aan noodzakelijke randvoorwaarden zoals awareness, consistente en duidelijke wet- en regelgeving en skills op het snijvlak van duurzaamheid en digitalisering. 

Het huis van duurzame digitalisering

De NCDD heeft haar ambitie en focus visueel gemaakt door programmalijnen te definiëren en samen te brengen in het ‘Huis van de Duurzame Digitalisering’’. Onder het dak van de coalitie, met als overkoepelende doel het verminderen van de milieu-impact van en door digitalisering, komen deze programmalijnen samen.

Technische innovatie speelt een centrale rol binnen het digitale systeem en vormt daarmee een pilaar in het huis. Denk hierbij aan innovaties door de rol van bijvoorbeeld AI. Verduurzaming kan ook ontstaan doordat organisaties zelf initiatieven nemen door kennisdeling, of het toepassen van metrics binnen organisaties en daar acties op te nemen. Dit kan voortkomen uit technische innovatie, maar kan ook parallel ontstaan. Door deze activiteiten in deze pilaren ontstaan projecten en initiatieven die (gaan) zorgen voor een duurzamer leefomgeving door IT.  Het fundament van deze ontwikkelingen wordt gevormd door randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld wet- en regelgeving, kennisdeling (communicatie), procurement, privacy, veiligheid etc. (*bron Position Paper NCDD) 

Binnen “het huis” worden samenwerkingsverbanden gevormd (verbinden), programmalijnen vertaald naar werk- en projectgroepen (versnellen) en is er een aanpak geformuleerd om de duurzame transitie van digitalisering én de bijdrage van de digitalisering aan verduurzaming te agenderen (verbreden). 

Op de pagina ‘Werk in uitvoering’, leest u hier meer over. 

Organisatie van de coalitie

De coalitie is een pre-competitieve, functionele samenwerking, voortgekomen uit het LEAP-initiatief (LEAP versnelt de energietransitie en digitale transitie) van de Amsterdam Economic Board. De NCDD bestaat uit meerdere organen: het programmabureau, het coalitieberaad en de strategieraad. Het programmabureau speelt een centrale rol in de coördinatie van het jaarprogramma en fungeert als aanspreekpunt voor partners.  Het beslist samen met de voorzitter toetreding van nieuwe deelnemers. Bij het coalitieberaad, vergelijkbaar met een ALV, wordt eens per kwartaal met alle betalende deelnemers resultaten, doelstellingen en toekomstige strategie besproken en geëvalueerd. De strategieraad adviseert het coalitieberaad en het programmabureau, geeft input op strategie en beleid van de NCDD, en adviseert het programmabureau op basis van hun kwartaalrapportages. Ze onderhouden de verbindingen wetenschap, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke groepering, en brengen input van voorgenoemde partijen in bij het programmabureau. 

 

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties publiek- privaat samenwerken aan en kennis uitwisselen over een verantwoorde vormgeving van onze digitaliserende samenleving.