Werk in uitvoering

Binnen de NCDD verbinden we het digitale duurzame landschap in kennis en best practices op verschillende onderwerpen gelieerd aan 4 programmalijnen: verduurzaming van het digitale systeem door technische innovaties; verduurzamen IT van organisaties en de IT-eindgebruiker, digitalisering inzetten ten behoeve van verduurzaming en de randvoorwaarden waar binnen dit alles gebeurt.

Verschillende werk- en projectgroepen zijn – of gaan – met specifieke vraagstukken binnen deze programmalijnen aan de slag. Een werkgroep onder de NCDD wordt door de NCDD gecoördineerd, met een directe relatie naar coalitiepartners en werklijnen. Een projectgroep is een samenwerking op een programmalijn van de NCDD, met duidelijke raakvlakken.

Hieronder een overzicht. Heb je interesse in participatie? Of heb je een idee voor een te vormen werkgroep? Neem contact met ons op.

Overzicht werkgroepen

Programmalijn 1: Digitale Systeem

Werkgroep Circulaire IT 

+ deelname mogelijk

Missie

Met coalitieleden werken aan het verspreiden van kennis over het belang van hergebruik van hardware en lifecycle management, awareness creëren over de positieve impact hiervan op het milieu.

Doelstellingen

 1. Concrete handvatten bieden voor bedrijven die aan de slag gaan met lifecyclemanagement
 2. Stappenplan distilleren in lijn met het Digitale Product Paspoort opgesteld door RePlanIT voor laptops: bouwblokken bieden aan industrie en solution providers om eigen DPP’s op te stellen. Om vervolgens een uitwerking te kunnen specificeren van de fase na afschrijving. Kwantificering van de keten Re-use, Repair, Recycle.
 3. Meeliften op ontwikkelingen van technische standaardisatie op vlak van datadelen in DPP’s

Voor meer informatie

Reinoudt Klokke, Reuzado

Projectgroep Groene Software – Let’s Go

 aansluiten niet mogelijk

Missie

De missie van de projectgroep Groene Software is het versnellen van de verduurzaming van software, middels het inzichtelijk maken van energiegebruik door software, het helpen opstellen van standaarden, en het aanreiken van verbetermogelijkheden.

Doelstellingen

Een belangrijk project voor de werkgroep Groene Software is LETSGO. LETSGO is een publiek-private samenwerking, voorgezeten door Schuberg-Philis, met NCDD-leden VU Amsterdam en Software Improvement Group, Bonvin Lab (Universiteit Utrecht), Immuno Therapeutics, en SURF als partners.
 • De doelstellingen van LETSGO zijn: de ontwikkeling van een meetinstrument (het LEAP lab) voor cloud toepassingen in (2023-2024),
 • het valideren van meetmodellen en green tactics die helpen bij de verduurzaming van software (2024),
 • de uitwerking van diverse praktijkgerichte uses cases van duurzamer cloud-gebruik (2024-2025).
Het project wordt mede-gefinancierd door RVO onder de regeling Subsidy Demonstration Energy Innovation (DEI+).

Voor meer informatie

Voor meer informatie: • Projectgroep Groene Software: Pepijn van de Kamp, Software Improvement Group • LETSGO: Ilja Heitlager, Schuberg Philis

Projectgroep RePlanIT 

 aansluiten niet mogelijk

Missie

Deze externe projectgroep streeft een optimaal sustainable lifecyclemagement van laptops en servers. Zie: https://www.ams-institute.org/urban-challenges/circularity-urban-regions/circular-resource-planning-for-it-replanit/

Doelstellingen

 • Digitaal Product Paspoort als PooC laten landen binnen achterban
 • Onderzoek inrichting duurzaamheid servers

Voor meer informatie

Menno van Dijk, AMS institute

Programmalijn 2: IT van organisaties

Werkgroep Groene ICT Bedrijfsvoering

+ deelname mogelijk

Missie

Deze groep richt zich op het ontwikkelen en toepassen van handvatten voor het verduurzamen van de ICT-bedrijfsvoering voor eindgebruikers.

Doelstellingen

De werkgroep heeft zich tot doel gesteld het energieverbruik van IT-applicaties omlaag te brengen en neemt daar de IT-infrastructuur bij in ogenschouw. Anderzijds wil de werkgroep de milieu-impact van IT omlaag brengen en deze transitie middels een kennisaanbod versnellen. Kennis, vaardigheden en tools zijn daarin van groot belang.

Voor meer informatie

Vincent van Vliet, ABN AMRO

Werkgroep Duurzame Websites

+ deelname mogelijk

Missie

Het gebruik van energie, infrastructuur en hardware van Nederlandse websites met 33% verlagen in 2030.

Doelstellingen

 1. Kennis – Het bijeenbrengen van bestaande en initieren van onderzoek naar nieuwe kennis.
 2. Bewustwording – zorgen dat partijen in de keten weten wat de mogelijkheden zijn en wat het handelingsperspectief is.
 3. Praktische toepassingen – code voorbeelden, use cases, software en workshops

Voor meer informatie

Coen Wesselman, ECP

Werkgroep Duurzame IT-Inkoop

+ open voor deelname

Missie

Deze werkgroep zoekt uit hoe de inkoop van groene IT versnelt, verduurzaamt en verslimt. En parallel daaraan onderzoekt de werkgroep welke kennis en vaardigheden de duurzame IT-inkoper zou moeten hebben. Enkele knelpunten die worden geïdentificeerd zijn een gebrek aan transparantie over duurzaamheid, een traditionele houding binnen IT-bedrijven en een beperkt aanbod aan groene IT-bedrijven. Ook het versnipperde ecosysteem staat duurzaamheid in de weg. Om deze knelpunten weg te nemen is handelingsperspectief van belang, alsmede inzet en samenwerking vanuit de gehele keten. Bewustwording over de milieu-impact van hardware én software speelt daarin een rol en de kennis over duurzame hardware en software dient ook landing te vinden in het onderwijs zodat professionals kennis over duurzame digitalisering ook daadwerkelijk kunnen toepassen op concrete problemen. Het doen van toegepast onderzoek heeft daarom een hoge urgentie.

Doelstellingen

Het bevorderen van duurzame IT-inkoop. Op basis van analyse van recente aanbestedingen worden vraaggesprekken gevoerd zodat er een goed beeld ontstaat van de huidige beroepspraktijk van de inkoop van IT. Parallel daaraan wordt het huidige competentieprofiel van de IT-inkoper tegen de loep gehouden en op basis daarvan worden aanbevelingen gedaan om te komen tot een duurzaam compentieprofiel.

Voor meer informatie

Rachel Kuilenburg, Logius

Werkgroep IT-Architectuur

+ deelname mogelijk

Missie

in wording in relatie tot GreenOps

Doelstellingen

Milieuduurzaamheid opnemen in IT-architectuurpraktijken, specifiek: Carbon, Hardware en Energy. Wij richten ons op het architectuurdomein binnen de waardeketen, beginnend bij enterprise architectuur tot oplossingsarchitectuur, met de nadruk op:

 • applicatie
 • infra
 • data

Voor meer informatie

Vincent van Vliet, ABN AMRO

Werkgroep Data governance & management

+ deelname mogelijk

Missie

De hoeveelheid data en data-opslag neemt exponentieel toe en daarmee ook het energieverbruik van deze opslag. Vervolgens spelen er vraagstukken over governance van de data. Best practices en kennis delen op dit vlak.

Doelstelling

deze werkgroep gaat aan de slag met slim duurzaam beheer van data, kennisdeling en zichtbaarheid van oplossingen rond dit thema.

Voor meer informatie

Jordi Verhulp, SummaView

Programmalijn 3: Digitalisering t.b.v. Verduurzaming

Projectgroep Flexibilisering 

+ deelname wordt geïnventariseerd

Missie

Binnen deze groep richt men zich op het realiseren van een klimaat neutrale digitale infrastructuur in 2030 die bijdraagt aan een veerkrachtig energie-netwerk. Met de toename van nieuwe energiebronnen komt het vraagstuk hoe vraag en aanbod op elkaar kunnen worden aangepast. Nieuwe technologieën zoals AI kunnen hierin een rol spelen en flexibilisering van de digitale infrastructuur kan hieraan bijdragen. Vanuit de werkgroep wordt vanuit het programma Systeemintegratie en Digitalisering van Topsector Energie gekeken naar de rol die (flexibiliteit van) datacenters kunnen spelen in het energiesysteem en dit nader te analyseren. Ook wordt gekeken naar federatieve cloud infrastructuren en duurzame datacentra middels mogelijke Nederlandse bijdrage aan IPCEI-IS (Important Project of Common European Interest).

Doelstellingen

Het bevorderen van de flexibilisering van het energienet middels digitalisering en technologie.

Voor meer informatie

Esther Van den Neste – NCDD

Programmalijn 4: Randvoorwaarden

Werkgroep Kennis en Innovatie

+ deelname mogelijk

Missie

Deze werkgroep is overkoepelend aan de andere werkgroepen binnen de coalitie en beoogd kennishiaten te identificeren. De focus ligt op kennisontwikkeling en academisch- en toegepast onderzoek. Met een uitvraag onder kennisinstellingen worden lopende onderzoeks- en kennisprojecten in kaart gebracht. Door de ervaringen en inzichten vanuit andere werkgroepen en aangesloten partijen op te halen ontstaat inzicht in kennishiaten, waar vervolgens kennisontwikkeling op kan worden gestimuleerd.

Doelstellingen

Deze werkgroep beoogt kennishiaten te identificeren

Voor meer informatie

Job Oostveen, TNO Patricia Lago, VU

Werkgroep Kennis & Vaardigheden

+ deelname mogelijk

Missie

De insteek voor deze werkgroep wordt momenteel verkend.

Doelstelling

Worden opgesteld.

Voor meer informatie

Przemek Pawelczak, TU Delft